டிசம்பர் 2014 – 05.04.2001 அன்று அருளிய சுத்த சன்மார்க்க வேண்டுகோள் (பகுதி-1) – குருநாதர் அருளுரை – DECEMBER 2014

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஜய மார்கழி (டிசம்பர் – 2014)                                        … டிசம்பர் 2014 – 05.04.2001 அன்று அருளிய சுத்த சன்மார்க்க வேண்டுகோள் (பகுதி-1) – குருநாதர் அருளுரை – DECEMBER 2014Read more

நவம்பர் 2014 – 31.05.2001 அன்று அருளிய கோளறு பதிகம் (பகுதி-2) – குருநாதர் அருளுரை – NOVEMBER 2014

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஜய கார்த்திகை (நவம்பர் – 2014)                                                     விலை: ரூ.10/-   நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு… நவம்பர் 2014 – 31.05.2001 அன்று அருளிய கோளறு பதிகம் (பகுதி-2) – குருநாதர் அருளுரை – NOVEMBER 2014Read more

அக்டோபர் 2014 – 12.04.2001 அன்று அருளிய கோளறு பதிகம் (பகுதி-1) – குருநாதர் அருளுரை – OCTOBER 2014

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஜய ஐப்பசி (அக்டோபர் – 2014)                                                விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு… அக்டோபர் 2014 – 12.04.2001 அன்று அருளிய கோளறு பதிகம் (பகுதி-1) – குருநாதர் அருளுரை – OCTOBER 2014Read more

செப்டம்பர் 2014 – 02.01.1997 அன்று அருளிய ”திருவடியே சிவமாவது” – குருநாதர் அருளுரை – SEPTEMBER 2014

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி. ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஜய புரட்டாசி (செப்டம்பர் – 2014)                                                  விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு… செப்டம்பர் 2014 – 02.01.1997 அன்று அருளிய ”திருவடியே சிவமாவது” – குருநாதர் அருளுரை – SEPTEMBER 2014Read more

ஆகஸ்ட் 2014 – 22.08.1997 அன்று அருளிய “இல்லறத்தில் தவம்” – குருநாதர் அருளுரை – AUGUST 2014

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஜய ஆவணி (ஆகஸ்ட் – 2014)                                                    விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு… ஆகஸ்ட் 2014 – 22.08.1997 அன்று அருளிய “இல்லறத்தில் தவம்” – குருநாதர் அருளுரை – AUGUST 2014Read more

ஜுலை 2014 – 05.07.1997 அன்று அருளிய “சன்மார்க்க அன்பர்களுக்கான பூஜை முறையும் வாழ்க்கை நெறியும்” – குருநாதரின் அருளுரை – JULY 2014

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஜய ஆடி (ஜுலை – 2014)                                                             விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு… ஜுலை 2014 – 05.07.1997 அன்று அருளிய “சன்மார்க்க அன்பர்களுக்கான பூஜை முறையும் வாழ்க்கை நெறியும்” – குருநாதரின் அருளுரை – JULY 2014Read more

ஜுன் 2014 – 13.12.1988 அன்று அருளிய “மகான் இராமலிங்க சுவாமிகள் காட்டும் உண்மை ஆன்மீகம்” குருநாதரின் அருளுரை – JUNE 2014

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஜய ஆனி (ஜுன் – 2014)  விலை:ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு அரங்கமகா… ஜுன் 2014 – 13.12.1988 அன்று அருளிய “மகான் இராமலிங்க சுவாமிகள் காட்டும் உண்மை ஆன்மீகம்” குருநாதரின் அருளுரை – JUNE 2014Read more

மே 2014 – 03.01.1999 அன்று அருளிய எல்லோரும் இன்புற்று வாழ வேண்டும் – குருநாதரின் அருளுரை – MAY 2014

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஜயவைகாசி (மே – 2014)                                                       விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு… மே 2014 – 03.01.1999 அன்று அருளிய எல்லோரும் இன்புற்று வாழ வேண்டும் – குருநாதரின் அருளுரை – MAY 2014Read more

ஏப்ரல் 2014 – 15.03.2001 அன்று அருளிய கீர்த்தித் திரு அகவலுக்கு குருநாதரின் அருளுரை – APRIL 2014

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஜய சித்திரை (ஏப்ரல் – 2014)                                                  விலை : ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த… ஏப்ரல் 2014 – 15.03.2001 அன்று அருளிய கீர்த்தித் திரு அகவலுக்கு குருநாதரின் அருளுரை – APRIL 2014Read more

மார்ச் 2014 – 15.11.1998 அன்று அருளிய இருமை அறிந்தவர் பெருமை – குருநாதர் அருளுரை – MARCH 2014

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை விஜய பங்குனி (மார்ச் – 2014)   விலை : ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு… மார்ச் 2014 – 15.11.1998 அன்று அருளிய இருமை அறிந்தவர் பெருமை – குருநாதர் அருளுரை – MARCH 2014Read more

Watch colorized old Tamil movie
Secrets of Lord Kartikeya semen retention முருகன் ரகசியம் விந்துவை பற்றி சித்தர்