டிசம்பர் 2015 – 14.11.1997 அன்று அருளிய “ஞானிகள் பெருமை” – குருநாதர் அருளுரை – DECEMBER 2015

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை மன்மத மார்கழி (டிசம்பர் – 2015) விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ஆறுமுக… டிசம்பர் 2015 – 14.11.1997 அன்று அருளிய “ஞானிகள் பெருமை” – குருநாதர் அருளுரை – DECEMBER 2015Read more

நவம்பர் 2015 – 03.07.1997 அன்று அருளிய “உலக மாற்றத்தில் ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கத்தின் பங்கு” – குருநாதர் அருளுரை – NOVEMBER 2015

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை மன்மத கார்த்திகை (நவம்பர் – 2015) விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ஆறுமுக… நவம்பர் 2015 – 03.07.1997 அன்று அருளிய “உலக மாற்றத்தில் ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கத்தின் பங்கு” – குருநாதர் அருளுரை – NOVEMBER 2015Read more

அக்டோபர் 2015 – 07.02.1988 அன்று அருளிய “கேள்விச்செல்வம்” – குருநாதர் அருளுரை – OCTOBER 2015

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை மன்மத ஐப்பசி (அக்டோபர் – 2015) விலை: ரூ.10/- நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ஆறுமுக… அக்டோபர் 2015 – 07.02.1988 அன்று அருளிய “கேள்விச்செல்வம்” – குருநாதர் அருளுரை – OCTOBER 2015Read more

செப்டம்பர் 2015 – 22.12.1999 அன்று அருளிய “பெண்களுக்கு உபதேசம்” – குருநாதர் அருளுரை – SEPTEMBER 2015

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை மன்மத புரட்டாசி (செப்டம்பர் – 2015) விலை: ரூ.10/-  நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ஆறுமுக… செப்டம்பர் 2015 – 22.12.1999 அன்று அருளிய “பெண்களுக்கு உபதேசம்” – குருநாதர் அருளுரை – SEPTEMBER 2015Read more

ஆகஸ்ட் 2015 – 01.07.2015 அன்று அருளிய “வருகிறான் முருகப்பெருமான்” & 08.11.1987 அன்று அருளிய “பக்தியே தவமாகும்” – குருநாதர் அருளுரை – AUGUST 2015

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை மன்மத ஆவணி (ஆகஸ்ட் – 2015)                                                      விலை: ரூ.10/-   நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு… ஆகஸ்ட் 2015 – 01.07.2015 அன்று அருளிய “வருகிறான் முருகப்பெருமான்” & 08.11.1987 அன்று அருளிய “பக்தியே தவமாகும்” – குருநாதர் அருளுரை – AUGUST 2015Read more

ஜூலை 2015 – 19.08.1988 அன்று அருளிய “பட்டினத்தாரின் யோகமும் ஞானமும்” – குருநாதர் அருளுரை -JULY 2015

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை மன்மத ஆடி (ஜூலை – 2015)                      … ஜூலை 2015 – 19.08.1988 அன்று அருளிய “பட்டினத்தாரின் யோகமும் ஞானமும்” – குருநாதர் அருளுரை -JULY 2015Read more

ஜூன் 2015 – 04.07.1997 அன்று அருளிய “உயிருக்கு மருத்துவம்” – குருநாதர் அருளுரை – JUNE 2015

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை மன்மத ஆனி (ஜூன் – 2015)                                                    விலை: ரூ.10/-   நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ… ஜூன் 2015 – 04.07.1997 அன்று அருளிய “உயிருக்கு மருத்துவம்” – குருநாதர் அருளுரை – JUNE 2015Read more

மே 2015 – 21.09.1997 அன்று அருளிய “கலிகால இடர் வெல்ல உபாயம்” – குருநாதர் அருளுரை – MAY 2015

“கலிகால இடர் வெல்ல உபாயம்” – குருநாதர் அருளுரை அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை மன்மத வைகாசி (மே – 2015)                                                      விலை:… மே 2015 – 21.09.1997 அன்று அருளிய “கலிகால இடர் வெல்ல உபாயம்” – குருநாதர் அருளுரை – MAY 2015Read more

ஏப்ரல் 2015 – 08.09.1997 அன்று அருளிய “அன்பே ஆன்மீகம்” – குருநாதர் அருளுரை – APRIL 2015

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை மன்மத சித்திரை (ஏப்ரல் – 2015)                                                     விலை: ரூ.10/-   நிறுவனர், சிவராஜயோகி, பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு… ஏப்ரல் 2015 – 08.09.1997 அன்று அருளிய “அன்பே ஆன்மீகம்” – குருநாதர் அருளுரை – APRIL 2015Read more

மார்ச் 2015 – 04.01.1998 அன்று அருளிய “ஞானிகள் கண்ட பெருஞ்சுடர்” – குருநாதர் அருளுரை – MARCH 2015

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை ஜய பங்குனி (மார்ச் – 2015)                   … மார்ச் 2015 – 04.01.1998 அன்று அருளிய “ஞானிகள் கண்ட பெருஞ்சுடர்” – குருநாதர் அருளுரை – MARCH 2015Read more

Watch colorized old Tamil movie
Secrets of Lord Kartikeya semen retention முருகன் ரகசியம் விந்துவை பற்றி சித்தர்