டிசம்பர் 2016 – 27.02.1998 அன்று அருளிய “கருணையுள்ள மகான் அகத்தியர் பெருமை” – குருநாதர் அருளுரை – DECEMBER 2016

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை துர்முகி மார்கழி (டிசம்பர் – 2016) விலை: ரூ.10/- முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா… டிசம்பர் 2016 – 27.02.1998 அன்று அருளிய “கருணையுள்ள மகான் அகத்தியர் பெருமை” – குருநாதர் அருளுரை – DECEMBER 2016Read more

நவம்பர் 2016 – 26.07.1998 அன்று அருளிய “இயற்கையும் ஞானிகளும்” – குருநாதர் அருளுரை – NOVEMBER 2016

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை துர்முகி கார்த்திகை (நவம்பர் – 2016) விலை: ரூ.10/- முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா… நவம்பர் 2016 – 26.07.1998 அன்று அருளிய “இயற்கையும் ஞானிகளும்” – குருநாதர் அருளுரை – NOVEMBER 2016Read more

அக்டோபர் 2016 – 19.10.1996 அன்று அருளிய “பூதாதி லயம்” – குருநாதர் அருளுரை – OCTOBER 2016

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை துர்முகி 2 ஐப்பசி (அக்டோபர் – 2016) விலை: ரூ.10/-   முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு… அக்டோபர் 2016 – 19.10.1996 அன்று அருளிய “பூதாதி லயம்” – குருநாதர் அருளுரை – OCTOBER 2016Read more

செப்டம்பர் 2016 – 25.01.1998 அன்று அருளிய “சுப்பிரமணியர் கடவுளானது எப்படி?” – குருநாதர் அருளுரை – SEPTEMBER 2016

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை துர்முகி புரட்டாசி (செப்டம்பர் – 2016) விலை: ரூ.10/- முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா… செப்டம்பர் 2016 – 25.01.1998 அன்று அருளிய “சுப்பிரமணியர் கடவுளானது எப்படி?” – குருநாதர் அருளுரை – SEPTEMBER 2016Read more

ஆகஸ்ட் 2016 – 15.02.1998 அன்று அருளிய “பரப்பிரம்ம ரகசியம் (பிரணவ ரகசியம்)” – குருநாதரின் அருளுரை – AUGUST 2016

  அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை துர்முகி ஆவணி (ஆகஸ்ட் – 2016) விலை: ரூ.10/- முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா… ஆகஸ்ட் 2016 – 15.02.1998 அன்று அருளிய “பரப்பிரம்ம ரகசியம் (பிரணவ ரகசியம்)” – குருநாதரின் அருளுரை – AUGUST 2016Read more

ஜூலை 2016 – 05.03.1996 அன்று அருளிய “அகத்தீசன் திருவருளே அன்றாடப் பிரச்சனை தீர்க்கும்” – குருநாதர் அருளுரை – JULY 2016

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி. தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை துர்முகி ஆடி (ஜூலை – 2016) விலை: ரூ.10/- முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக… ஜூலை 2016 – 05.03.1996 அன்று அருளிய “அகத்தீசன் திருவருளே அன்றாடப் பிரச்சனை தீர்க்கும்” – குருநாதர் அருளுரை – JULY 2016Read more

ஜூன் 2016 – 20.02.1989 அன்று அருளிய “குரு பார்க்க கோடி நன்மை” – குருநாதர் அருளுரை – JUNE 2016

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை துர்முகி ஆனி (ஜூன் – 2016) விலை: ரூ.10/- முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக… ஜூன் 2016 – 20.02.1989 அன்று அருளிய “குரு பார்க்க கோடி நன்மை” – குருநாதர் அருளுரை – JUNE 2016Read more

மே 2016 – 08.09.1995 அன்று அருளிய “முருகன் அருளே சாபவிமோசனமும் பாவவிமோசனமும்” – குருநாதர் அருளுரை – MAY 2016

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை துர்முகி வைகாசி (மே – 2016) விலை: ரூ.10/- முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக… மே 2016 – 08.09.1995 அன்று அருளிய “முருகன் அருளே சாபவிமோசனமும் பாவவிமோசனமும்” – குருநாதர் அருளுரை – MAY 2016Read more

ஏப்ரல் 2016 – 14.04.1999 அன்று அருளிய “கருவூர் முனிவரின் கருணை” – குருநாதர் அருளுரை -APRIL 2016

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை மன்மத சித்திரை (ஏப்ரல் – 2016) விலை: ரூ.10/- முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக… ஏப்ரல் 2016 – 14.04.1999 அன்று அருளிய “கருவூர் முனிவரின் கருணை” – குருநாதர் அருளுரை -APRIL 2016Read more

மார்ச் 2016 – 12.11.1988 அன்று அருளிய “நடைமுறை ஆன்மீகம்” – குருநாதர் அருளுரை – MARCH 2016

அகத்தியர் துணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி   ஞானத்திருவடி ஓங்காரக்குடில் ஆசான் அருளிய சன்மார்க்க உண்மைப் பத்திரிகை மன்மத பங்குனி (மார்ச் – 2016) விலை: ரூ.10/- முருகப்பெருமானின் கல்கி அவதாரம் தவத்திரு ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக… மார்ச் 2016 – 12.11.1988 அன்று அருளிய “நடைமுறை ஆன்மீகம்” – குருநாதர் அருளுரை – MARCH 2016Read more

Watch colorized old Tamil movie
Secrets of Lord Kartikeya semen retention முருகன் ரகசியம் விந்துவை பற்றி சித்தர்